ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την επιχείρησή μας/ Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΗΣ», και την Ελλάδα Καλτσίδου, ως υπεύθυνη επεξεργασίας κατά τον Κανονισμό 2016/679, Κεντρικό Κατάστημα (έδρα) Μαυρομιχάλη 118, Θεσσαλονίκη-Πολίχνη, ΤΚ 56533, Τηλ. 2310643290, e-mail: info@vasilis.com.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η επιχείρησή μας/ Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΗΣ», θέτει ως προτεραιότητά της την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασμό αυτών που διαχειρίζεται (συλλέγει & επεξεργάζεται). Για το σκοπό αυτό σέβεται και αναγνωρίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 GDPR, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 25ηΜαϊου 2018.

Η χρήση του παρόντος Ιστοχώρου και υπηρεσιών ενημέρωσης που παρέχονται στον επισκέπτη/ χρήστη από τον παρόντα ιστότοπο www.vasilis.com.gr  προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Η χρήση δε του παρόντος ιστοχώρου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης, ενώ αν δε συμφωνεί, θα πρέπει να εγκαταλείψει τον ιστότοπο χωρίς να κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχόμενού του. Κατά συνέπεια, εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την είσοδο των χρηστών και χρήση των υπηρεσιών του ιστοχώρου, και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, τότε λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω.

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της Εταιρίας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις. Στον παρόντα ιστοχώρο χρησιμοποιούνται όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που μπορούν να σχετιστούν με ένα άτομο, που ταυτοποιούν ή μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο που ονομάζεται Υποκείμενο Δεδομένων. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου).

Βασικοί Ορισμοί:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι η Ελλάδα Καλτσίδου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση info@vasilis.com.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση (Μαυρομιχάλη 118, Θεσσαλονίκη-Πολίχνη, ΤΚ 56533, Τηλ. 2310643290), με τη προσθήκη “υπόψη υπεύθυνου προστασίας δεδομένων”.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (το e-mail σας, πιθανόν το όνομα και το τηλέφωνό σας), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

 • Το υποκείμενο των δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιοριστεί, τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Επεξεργασία

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή άλλης διάθεσης, διαγραφής ή καταστροφής.

 • Υπεύθυνος για την επεξεργασία

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, που καθορίζει τους Σκοπούς και τον Τρόπο/Μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Εκτελών την Επεξεργασία

Ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Τα προσωπικά Σας δεδομένα συλλέγονται από την επιχείρησή μας γιατί τα διαθέτετε εσείς, είτε με την επίσκεψή Σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και συμπλήρωση της φόρμας που διαθέτουμε για παραγγελίες και newsletter, είτε με τη δια ζώσης επικοινωνία Σας με εμάς

Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου (e-mail, ονοματεπώνυμο κλπ) μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδας μας ή στο FACEBOOK

(1)   Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικό σκοπό, δηλαδή σε περίπτωση μη εγγραφής ή σε περίπτωση που μας διαβιβάζετε πληροφορίες, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησης σας. Εάν επιθυμείτε απλώς να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τα κατωτέρω δεδομένα τα οποία μας είναι τεχνικά απαραίτητα για την προβολή της Ιστοσελίδας  [νομική βάση αυτής της επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση (στ) του ΓΚΠΔ]:

–          Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPAddress).

–          Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.

–          Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (GreenwichMeanTime –  GMT)

–          Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)

–          Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)

–          Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων

–          Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα

–          Περιηγητής

–          Λειτουργικό σύστημα

–          Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή

–          Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα οποία κατά την τοποθέτησή τoυς (από εμάς)σε συγκεκριμένη θέση, ανακτούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

(2)   Χρήση cookies

α) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη cookies, των οποίων η έκταση και η λειτουργικότητα επεξηγούνται παρακάτω:

–          Προσωρινά (Transient) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό β΄)

–          Επίμονα (Persistent) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό γ΄).

β) Τα “TransientCookies” διαγράφονται αυτομάτως, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ειδικότερα τα Session-Cookies. Αυτά αποθηκεύουν την αποκαλούμενη Session_ID, που υποδεικνύει κατά πόσο είναι δυνατό να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του επισκέπτη που περιηγείται στον διαδικτυακό τόπο. Κατά τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής σας μπορεί να αναγνωρίσει, αν έχετε επιστρέψει στην ιστοσελίδα μας. Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

γ) Τα “PersistentCookies” διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προδιαγεγραμμένο χρόνο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης σας.

δ) Μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας το πρόγραμμα περιήγησής σας όπως π.χ. να αποδεχθείτε τα cookies τρίτων μερών ή να απορρίψετε όλα τα cookies. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

ε) Χρησιμοποιούμε cookies για να  μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε κατά τη πλοήγησή σας, εφόσον διαθέτετε λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε για κάθε νέα επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας να συνδεθείτε εκ νέου.

στ) Τα χρησιμοποιημένα Flash-Cookies δεν ανιχνεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά από το «Flash-plug-in». Επιπλέον χρησιμοποιούμε αντικείμενα αποθήκευσης (storageobjects) HTML5 τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Αυτά τα αντικείμενα αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και δεν έχουν αυτόματη ημερομηνία λήξης.

Εάν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε επεξεργασία των flashcookies, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κατάλληλο Add-On, π.χ. “BetterPrivacy” για το MozillaFirefox (https://addons.mozilla.org/gr/firefox/addon/betterprivacy/) ή toAdobe-Flash-KillerCookie για το GoogleChrome. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των HTML5 αντικειμένων αποθήκευσης (storageobjects), εφόσον εισαγάγετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας μια ιδιωτική λειτουργία. Συνιστούμε επίσης να διαγράφετε τακτικά τα cookies και το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης με μη αυτόματο τρόπο.

Περισσότερες λειτουργίες του Ιστοτόπου μας

4.1 WebAnalytics

4.1.1. Χρήση του GoogleAnalytics

(1) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «Cookies», αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παράγονται από το Cookie για τον τρόπο χρήσης  του ιστότοπου, μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές της στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας ανωνυμοποίησης IP σε αυτή την ιστοσελίδα, διαγράφεται μέρος της διεύθυνσης IP σας από την Google μόνο εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οκονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταφέρεται η πλήρης διεύθυνση IP σε ένα διακομιστή (Server) της Google στις ΗΠΑ και θα σμικρύνεται εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, για να συντάξει εκθέσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να παρέχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

(2) Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, μέσω των Google Analytics, δεν θα συσχετίζει οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχονται από την Google.

(3) Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των Cookies, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση από τον πλοηγό περιήγησή σας (Browser-Software). Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση της πλήρους λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) στην Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τον διαθέσιμο πλοηγό plug-in ακολουθώντας τον παρακάτω  σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr.

(4) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics με την παράμετρο “_anonymizeIp ()”. Κατά τον τρόπο αυτό συνεχίζεται περικεκομμένα η επεξεργασία σε διευθύνσεις IP, η ταυτοποίηση των προσώπων μπορεί να αποκλεισθεί. Αν όμως από τα συλλεγμένα δεδομένα λάβετε κάποια προσωπική αναφορά, αυτή τίθεται άμεσα σε αποκλεισμό και τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται παράλληλα.

(5) Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση του ιστότοπού μας. Με τα λαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο ελκυστική στο χρήστη. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, η Google συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο EU-USPrivacyShield (‘Ασπίδα Απορρήτου’), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ).

(6) Πληροφορίες τρίτων πάροχων: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, οδός Barrow, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, Φαξ: +353 (1) 436 1001.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων θα βρείτε στο σύνδεσμο https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=de.

(7) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Google Analytics για να αναλύσει τη ροή των επισκεπτών σε σχέση με την ανάλυση της διασταυρωμένης συσκευής, η οποία διεξάγεται μέσω του χρήστη ID. Μπορείτε στο λογαριασμό Πελατών, να απενεργοποιήσετε την ανάλυση διασταυρωμένης συσκευής με τη χρήση της επαφής τα “Τα δεδομένα μου”, “Προσωπικά δεδομένα”.

4.2 SocialMedia

4.2.1 Χρήση πρόσθετων (“plugins“) σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (“SocialMediaPlugins“)

(1) Χρησιμοποιούμε αυτή την περίοδο τα ακόλουθα “plug-ins” στα  κοινωνικά μέσα: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, Linkedln, Flattr]. Χρησιμοποιούμε την αποκαλούμενη λύση των δύο κλικ. Όταν δηλαδή επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αρχικά δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στους παρόχους των Plug-ins. Τον πάροχο του Plug-in μπορείτε να αναγνωρίσετε με την ένδειξη στο κουτί του αρχικού γράμματος ή του λογότυπού του. Σας δίνουμε την ευκαιρία μέσω του κουμπιού/πλήκτρου (Button) να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο του Plug-in. Μόνο εάν κάνετε κλικ στο σημειωμένο πεδίο και το ενεργοποιήσετε, ο πάροχος του Plug-in θα λάβει την πληροφορία ότι έχετε μεταβεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, τα αναφερόμενα κατά την παράγραφο 3 της παρούσας δήλωσης δεδομένα, διαβιβάζονται. Στην περίπτωση του Facebook και του Xing, σύμφωνα με πληροφορίες των αντίστοιχων παρόχων στην Ελλάδα, η διεύθυνση IP σας ανωνυμοποιείται αμέσως. Ενεργοποιώντας το Plug-in, διαβιβάζονται από εσάς τα προσωπικά δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο και αποθηκεύονται εκεί (σε αμερικάνικους παρόχους στις ΗΠΑ). Δεδομένου ότι ο πάροχοςPlug-in εκτελεί τη συλλογή δεδομένων, ιδίως μέσω cookies, σας συνιστούμε, πριν κάνετε κλικ στο γκρίζο κουτί, να διαγράψετε όλα τα cookies μέσω των ρυθμίσεων ασφαλείας του πλοηγού σας.

(2) Δεν επιδρούμε ούτε στα δεδομένα που συλλέγονται και στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής των δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης. Επίσης, δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία και για τη διαγραφή των δεδομένων που συλλέγει ο πάροχοςPlug-in.

(3) Ο πάροχοςPlug-in αποθηκεύει δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση καθώς και για την ενημέρωση των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη διαμόρφωση αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαιώματος επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο Plug-in. Μέσω των Plug-ins, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους άλλους χρήστες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Η νομική βάση για τη χρήση των Plug-ins είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδα μας, όπως προβλέπεται άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ.

(4) Η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό στον παρόχοPlug-in και αν είστε εκεί συνδεδεμένοι. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο  του Plug-In, τα δεδομένα που συλλέγχθηκαν από εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του Plug-In. Αν κάνετε κλίκ στο ενεργοποιημένο κουμπί και π.χ. κοινοποιήσετε τη σελίδα, ο πάροχος του Plug-in αποθηκεύει επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις ανακοινώνει/μοιράζεται δημόσια με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά προτού ενεργοποιήσετε το κουμπί, καθώς έτσι θα αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο  Plug-in.

4.2.3 Ενσωμάτωση των ΥouTubeVideos

(1) Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο του YouTube, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.youtube.com και μπορούν να αναπαραχθούν άμεσα από τον ιστότοπό μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην “λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων”, που σημαίνει ότι εάν δεν αναπαράγετε τα βίντεο, κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα μεταφερθεί στο YouTube. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, μεταφέρονται τα δεδομένα κατά τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 2. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή για την μεταφορά των δεδομένων.

(2) Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι αναζητήσατε την αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα κατά την παράγραφο 3 αυτής της δήλωσης αναφερόμενα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα στοιχεία σας θα συσχετισθούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε αφού προηγουμένως ενεργοποιήσετε το σχετικό κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού της ιστοσελίδας, προσανατολισμένης ανάλογα με τη ζήτησή της. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) με σκοπό την προβολή των κατάλληλων διαφημίσεων προσανατολισμένη στη ζήτηση και την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος απευθυνθείτε στο ΥοuTube.

(3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό,  την έκταση της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέσω του YouTube μπορείτε να βρείτε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας να ρυθμίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.com/intl/gr/policies/privacy. Επίσης, η  Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Η.Π.Α. και υπόκειται στην ‘Ασπίδα Προστάσιας’ της ιδιωτικής ζωής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, (EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US.

4.2.4 Ενσωμάτωση των GoogleMaps

(1) Στον ιστότοπο αυτό χρησιμοποιούμε την προσφορά των Google Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρουσιάσουμε απευθείας στην ιστοσελίσα μας τους διαδραστικούς χάρτες και σας παρέχεται η δυνατότητα της χρήσης των χαρτών.

(2) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε αναζητήσει την αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα κατά την παράγραφο 3 αυτής της δήλωσης αναφερόμενα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα στοιχεία σας θα συσχετισθούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να συσχετισθείτε με το προφίλ σας στο Google, πρέπει να αποσυνδεθείτε αφού προηγουμένως ενεργοποιήσετε το σχετικό κουμπί. HGoogle αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού της ιστοσελίδας, προσανατολισμένης ανάλογα με τη ζήτησή της. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) με σκοπό την προβολή των κατάλληλων διαφημίσεων προσανατολισμένη στη ζήτηση και την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος απευθυνθείτε στο Google.

(3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, την έκταση της συλλογής των δεδομένων και της επεξεργασίας αυτών μέσω του YouTube, μπορείτε να βρείτε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας να ρυθμίσετε/καθορίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.de/intl/gr/policies/privacy.

Επίσης, η  Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Η.Π.Α. και υπόκειται στην ‘Ασπίδα Προστασίας’ της ιδιωτικής ζωής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, (EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US.

4.3 OnlineΔιαφήμιση

4.3.1 FacebookCustomAudiences

(1) ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία του Remarketing “CustomAudiences” του Facebook Inc. (“Facebook”). Στο πλαίσιο της επισκεψιμότητας του κοινωνικού δικτύου Facebook ή σε άλλων ιστότοπων, επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη διαδικασία της προβολής διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος (“Facebook-Ads”). Στόχος μας είναι να προβάλλουμε διαφημίσεις οι οποίες θα είναι για σας ενδιαφέρουσες, προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας πιο ελκυστικό για σας.
(2) Λόγω των εγκατεστημένων εργαλείων μάρκετινκ, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή Facebook. Δεν επιδρούμε στην έκταση και στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, με τη χρήση αυτών των εργαλείων από την Facebook και ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε βάσει όσων γνωρίζουμε: Με τη χρήση των ”FacebookCustomAudiences”, η Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι αναζητήσατε το αντίστοιχο πεδίο του ιστότοπού μας ή ότι κάνατε κλίκ στη προβολή μιας διαφήμισης. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία που παρέχει το Facebook, το τελευταίο μπορεί να συνδέσει την επισκεψιμότητά σας με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί, ενδέχεται ο πάροχος να εντοπίσει τη διεύθυνση IP σας και άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης και να τα αποθηκεύσει.

(3) Η αποσύνδεση της λειτουργίας “FacebookCustomAudiences” είναι εφικτή για συνδεδεμένους χρήστες στο σύνδεσμο  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

(4) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω Facebook θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy

ΚΑΜΕΡΕΣ CCTV

Επίσης, Σας ενημερώνουμε, ότι για λόγους προστασίας της Επιχείρησής μας αλλά και των πελατών μας καθώς και του προσωπικού, υφίστανται κάμερες σε συγκεκριμένα σημεία της επιχείρησης όπου υπάρχει σήμανση. Οι εν λόγω κάμερες καταγράφουν από κάθε μέρα όλο το 24ωρο, και το υλικό φυλάσσεται 10 μέρες και μετά καταστρέφεται.

 

Τα δικαιώματά σας:

Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, και υποχρεούται να διευκολύνει την άσκηση αυτού του δικαιώματός του. Η δε παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης πρέπει να είναι λεπτομερής και να λαμβάνει χώρα χωρίς καθυστέρηση.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφόρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το κατά πόσο και με ποιον τρόπο τα δεδομένα του επεξεργάζονται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση των δεδομένων του, εφόσον αυτά είναι ανακριβή.
 • Δικαίωμα στη λήθη: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή εφόσον ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα και να τα μεταφέρει σε άλλο φορέα.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσεται και να εναντιώνεται για λόγους που τον αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων του.
 • Έχετε παράλληλα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταγγελία:

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:

H πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο και πάντοτε με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα σας. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου μας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Για οποιοδήποτε θέμα/ερώτηση/παράπονο, αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310643290, email: info@vasilis.com.gr
  • Επίσης, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).